ေအေအပီပီ၏ စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ (MHAP)

ေအေအပီပီ၏ စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ (MHAP) မွ ကိုေက်ာ္စိုးဝင္းအား ဖႏြမ္ပင္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရုံးဒုတာဝန္ခံ၊ အဖြဲ႔ဝင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုစဥ္။