အာဆီယံ လူထုေဆြးေႏြးပြဲႀကီး (ACSC/APF 2014) သို႔ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း (၂၈၀၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့

ggg

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ MCC ခန္းမတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံ လူထုေဆြးေႏြးပြဲႀကီး (ACSC/APF 2014) သို႔ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း (၂၈၀၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မီးေမာင္းထုိးျပၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ား စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ သိရွိေစရန္အတြက္  ေအေအပီပီ မွ ခင္းက်င္းျပသထားမႈ။