အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ရုံးတြင္ ေအေအပီပီ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းအဖြဲ႔ (FPPS) အဖြဲ႔ဝင္မ်ား မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၾကည္းျမင့္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ရုံးတြင္ ေအေအပီပီ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းအဖြဲ႔ (FPPS) အဖြဲ႔ဝင္မ်ား မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေနစဥ္။