ဘိုကေလးၿမိဳ႕ သို႔ ေအေအပီပီမွ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ဧရာဝတီတိုင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕ သို႔ ေအေအပီပီမွ  သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့စဥ္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ေအေအပီပီဘီ) ၏ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘုိၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံၿပီး ေအေအပီပီဘီ ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္း ေကာက္ယူျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားအား ႏွစ္သိမ့္အားေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
အဆုိပါအခမ္းအနားကို ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရုံးတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားအမွဴးအျဖစ္ ကိုထင္ေအာင္ မွေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ဦးဘုိၾကည္မွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီဘီ)၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး။ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္မွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အခ်က္အလက္ေကာက္ယူစုေဆာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ကိုေစာသက္ထြန္းမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအား ႏွစ္သိမ့္အားေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေဒသခံႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားမွ သိရွိလုိသည္မ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း၊ က႑အလိုက္ျပန္လွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ေဒသခံႏုိင္/က်ဥ္းေဟာင္း ဦးေအာင္ခင္ဗိုလ္မွ ေအေအပီပီဘီအတြက္ ၎ကိုယ္တုိင္ေရးစပ္ထားေသာ ္ ကဗ်ာကို ရြတ္ဆုိခဲ့သည္။ ေအေအပီပီဘီမွ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ဦးဘုိၾကည္မွ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌထံ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေန႔လည္(၁)နာရီတြင္ အခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးခဲ့သည္။