စိတ္ဓါတ္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ YMCA ခန္းမတြင္ က်င္းပေသာ ဂြ်န္ေဟာ့ပ္ကင္း ယူနီဗာစတီႏွင့္ ပူးတြဲျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ စိတ္ဓါတ္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား။