က်ဆံုးႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ရည္စူးၿပီးျပဳလုပ္သည့္ ဂုဏ္ျပဳပြဲအခန္းအနား

၁၉၈၈ မွ ယခုအခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၁၇၅) ဦးသည္ မတရားသျဖင့္ ႏွိပ္စက္ခံရမႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ေသဆံုးခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ က်ဆံုးႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ရည္စူးၿပီးျပဳလုပ္သည့္ ဂုဏ္ျပဳပြဲအခန္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။