က်ဆုံးႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားဂုဏ္ျပဳပဲြသုိ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေပးပုိ႔ေသာသဝဏ္လႊာ

Letter of DASSK-DemisedPPsႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) ႏွင့္ ႏုိ္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႕တုိ႔ မွစီစဥ္က်င္းပခဲ့ေသာ က်ဆုံးႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ဂုဏ္ျပဳပဲြသို႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ သဝဏ္လႊာျဖစ္ပါတယ္။