က်ဆုံးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားဂုဏ္ျပဳပြဲသို႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေပးပို႔ေသာသဝဏ္လႊာ

Letter of DASSK-DemisedPPsႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) ႏွင့္ ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕တို႔ မွစီစဥ္က်င္းပခဲ့ေသာ က်ဆုံးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ဂုဏ္ျပဳပြဲသို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ သဝဏ္လႊာျဖစ္ပါတယ္။