AAPP Slide show (Burmese)

AAPP ( C A T ) copy

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္၍ လူမဆန္ေသာ (သို႔မဟုတ္) လူ႔ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ ဆက္ဆံမႈ (သုိ႔မဟုတ္) ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္။

Posted: Monday, June 26th, 2017

ေက်းဇူးတင္လႊာ ဤစာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အဓိကရံပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာ အန္အီးဒီ (National Endowment for Democracy) ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဗ်ဴရို (Department of State’s Bureau for Democracy, Human Rights and Labor) အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသ... Read more ➤

burmese statement

၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအား အားေပးကူညီသည့့္္ ႏိုုင္ငံတကာေန႔ အတြက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted: Monday, June 26th, 2017

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ ရြက္ေပးျခင္းသည္ ဒီမိုုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈအတြက္ အဓိကက်သည့္ လုုပ္ငန္းျဖစ္ သည္။ ၀ိမုုတၱ... Read more ➤

cover of prison reform

အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလက္စဲြ

Posted: Friday, June 16th, 2017

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တရား၀င္ စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ အဖဲြ႕မ်ား ရွိေနျပီးျဖစ္ပါသည္။ အနည္းဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင... Read more ➤

Cover of May burmese chronology

ေအအပီပီလစဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted: Friday, June 16th, 2017

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္ ေမလတြင္းတြင္ လယ္သမား ၂၀ ဦး၊ လယ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး၊ အလုပ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး၊ ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ ႏွစ္ဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၂၄ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္... Read more ➤

unnamed (5)

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ေအေအပီပီသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္

Posted: Wednesday, June 7th, 2017

ယေန႔ ၆ ဇြန္လ ၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ေကာ္မရွင္နာမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးယုုလြင္ေအာင္၊ ေဒါက္တာျမင့္ၾကည္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဖုုန္းၾကြယ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသူရေက်... Read more ➤

18685276_1232109706901772_410453441_n

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ေအေအပီပီေဆြးေႏြး.

Posted: Tuesday, May 23rd, 2017

ယေန႔ ၂၂ ေမ ၂၀၁၇ ေန႔ ေန႔လည္ ၁၄ နာရီအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-16) ၌ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠဌဦးေဇာ္မင္း၊ အဖဲြ႔ဝင္ ဦးေအာင္သိန္းတုိ႔ႏွင့္ ေအေအပီပီမွ တဲြဘက္အတြင္းေရးမ... Read more ➤

AAPP New Letterhead_2016

ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ကိုသန္းထုိက္တို႕၏ တရားစီရင္မႈၾကန္႕ၾကာေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted: Thursday, May 18th, 2017

ရက္စြဲ။           ။ ေမလ (၁၈) ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္   ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ကိုသန္းထုိက္တို႕၏ တရားစီရင္မႈၾကန္႕ၾကာေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္   ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ အမ်ိဳ... Read more ➤

cover (bur)

ေအေအပီပီမွ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းႏွင့္ ဧၿပီလအတြက္ လစဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted: Monday, May 15th, 2017

လက္ရွိအေျခအေနအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္း သိမ္းခံထားရသူ ၃၀၅ ဦးရွိသည္။ ထိုထဲမွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၉၉ ဦး ... Read more ➤

မတ္လ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ လစဥ္အစီရင္ခံစာ

Posted: Tuesday, April 11th, 2017

  လစဥ္အစီရင္ခံစာသုံးသပ္ခ်က္အျပည့္အစုံကုိေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ March Month in Review (Finalized Burmese-PDF) လစဥ္သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အား ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ March Chronology(Burmese-PDF) လစဥ္သတင္းစဥ္ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ March Newsletter FINAL လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား... Read more ➤

17440295_1174557552656988_182039515_n

ေအေအပီပီ ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္အဖဲြ႔ေတြ႔ဆုံ

Posted: Friday, March 24th, 2017

၂၂-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္ ပဲခူးတိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌရံုးခန္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ရင္။ဒုဥကၠဌဦးၾကည္ဇင္။ ပညာေရး က်န္းမာေရး လူမႈေရး အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ တို႔ႏွင... Read more ➤