AAPP Books (Burmese)

AAPP ( C A T ) copy

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္၍ လူမဆန္ေသာ (သို႔မဟုတ္) လူ႔ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ ဆက္ဆံမႈ (သုိ႔မဟုတ္) ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္။

Posted: Monday, June 26th, 2017

ေက်းဇူးတင္လႊာ ဤစာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အဓိကရံပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာ အန္အီးဒီ (National Endowment for Democracy) ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဗ်ဴရို (Department of State’s Bureau for Democracy, Human Rights and Labor) အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသ... Read more ➤

cover of prison reform

အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလက္စဲြ

Posted: Friday, June 16th, 2017

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တရား၀င္ စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ အဖဲြ႕မ်ား ရွိေနျပီးျဖစ္ပါသည္။ အနည္းဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင... Read more ➤

insein-prison

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒ(မူႀကမ္း)

Posted: Friday, September 30th, 2016

ေဖာ္ျပပါ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒ (မူၾကမ္း)သည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းထားေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားဥပေဒ (မူၾကမ္း)ကို AAPP ႏွင့္ FPPS တုိ႔က ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္အႀကံျပဳထားသည့္ အက်... Read more ➤

cover-myanmar-repord

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလားအလာ

Posted: Monday, September 26th, 2016

နိဒါန္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလမ်ား လြန္ေျမာက္ၿပီးျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ာ... Read more ➤

Cover Sumamry Myanmar

“လြတ္ေျမာက္ၿပီးတဲ့အခါ ဘ၀ကို အစကေန ျပန္စၾကရတယ္” ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး စိန္ေခၚမႈ ျပႆနာမ်ား အစီရင္ခံစာ

Posted: Wednesday, May 25th, 2016

အစီရင္ခံစာ၏ အမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္တို႔က အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ရန္သူသဖြယ္သေဘာထားကာ ဖိႏွိပ္မႈခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ ညႇ... Read more ➤

Douk P Than

ေဒါက္ျဖဳတ္သံ (ေထာင္တြင္းစာစုမ်ား)

Posted: Wednesday, May 13th, 2015

ေထာင္ထဲက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အက်ဥ္းအၾကပ္ထဲကေန ေရးဖဲြ႕ထားတဲ့ စာအုပ္ငယ္ကေလးမ်ားကို စုစည္းၿပီး ပုံႏွိပ္စာအုပ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ကထုတ္ေဝျဖန... Read more ➤

Hnin Pan Ein Cover

အေမွာင္လႈိင္းထဲက သူရဲေကာင္းတုိ႔ တုိင္းျပည္ (ႏွင္းပန္းအိမ္)

Posted: Monday, March 23rd, 2015

၁။ေလးစားရတဲ့ေသာတရွင္မ်ားရွင့္ ၈၈မိ်ဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုမင္းကိုနိုင္အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာကဗ်ာေတြအမ်ားၾကီးစပ္ခဲ့ဘူးပါတယ္။ေထာင္ထဲမွာကဗ်ာဆရာကကဗ်ာကိုပါးစပ္နဲ႔ေရးျပီးပရိတ္သပ္ကနားနဲ႔ဖတ္ပါ... Read more ➤

Women Political Prisoners in Burma

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား

Posted: Saturday, January 11th, 2014

ဤ ‘ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ” အစီရင္ခံစာကုိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ႏွင့္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ (BWU) တုိ႔ပူးတဲြထုတ္ေဝျခင္းျဖ... Read more ➤

aapp 10 year cover

ကႏၱာရမုိင္တုိင္မ်ား (ေအေအပီပီ ၁၀ ႏွစ္ေျမာက္မွတ္တမ္း)

Posted: Tuesday, March 23rd, 2010

စကားဦး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆုိသည္မွာ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္အဆက္ဆက္ အျငင္းအပြားရဆုံး စကားလုံးတလုံးျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေနာက္ပုိင္းမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရွိခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ... Read more ➤

burmese cover

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခန္းက႑

Posted: Tuesday, March 23rd, 2010

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီေရးျဖစ္ေပၚတုိးတက္ေစဖုိ႔နဲ႔ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ စစ္မွန္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္တဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျဖစ္စဥ္တခုေပၚေပါက္လာဖုိ႔ မျဖ... Read more ➤