ေအေအပီပီဆိုတာ ဘာလဲ

ေအေအပီပီ ဟု သိရွိၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္အေျချပဳသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ရုံးခြဲမ်ား မၾကာေသးမွီကပင္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ေအေအပီပီသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး လြတ္ေျမာက္လာေစေရးအတြက္ႏွင့္ ၎တုိ႔ေထာင္တြင္းေနထိုင္စဥ္ လူမႈဘဝတိုးတက္ေရးမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ား ႏွင့္ တုိက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလွႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ ေအေအပီပီမွ စိတ္ပိုင္း ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပည္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္တြင္း၌ က်န္ရွိေနသေရြ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မလြတ္လပ္ဟု မိမိတို႔ယူဆပါသည္။  ၎ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္  ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တန္းတူညီမွ်မႈ နဲ႔ လြတ္လပ္ျခင္းမ်ားအတြက္  ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အမ်ိဳးသားၿပန္လည္သင့္ၿမတ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ယခုခ်က္ခ်င္းႏွင့္ ခြ်င္းခ်က္မရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုးကို လြတ္ေပးရမည္။

ေအေအပီပီ၏ အဓိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ-

  • ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး လြတ္ေျမာက္လာေစရန္ ေထာက္ခံအားေပး တုိက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း။
  • လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရး စရိတ္ ႏွင့္ အစားအစာမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။
  • ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊     ၎တုိ႔ႏွင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညိွႏိုင္းေဆြးေႏြး အၾကံေပးျခင္း အစီအစဥ္၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း။
  • ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး လွႈပ္ရွားသူမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွႈမ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳၿခင္းႏွင့္ သတင္းပို႔ျခင္း။
  • ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ေထာက္ခံအားေပး လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လံုၿခံဳမႈ ရရွိေစရန္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ၊ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္း မွ ေထာက္ပံ့ မႈမ်ားရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

ေအေအပီပီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေရးကိစၥအတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ် အားကိုးရေသာ သတင္းမ်ား၏ပင္ရင္းအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုအျဖစ္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး၊ ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ႀကီး၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကမာၻတြင္ ေလးစားရသည့္ သတင္းဌာနမ်ားမွ အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုတာ ဘာလဲ

ေအေအပီပီ၏ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈရန္

ဤေနရာတြင္ ကလစ္လုပ္ပါ။

Criteria for AAPP’s definition of a political prisoner