ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံတရားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြး

IMG_3085

ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံသို႔ ေလ့လာေရးေရာက္ရွိေနေေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠဌဦးေအးသာေအာင္ ဦးေဆာင္သည့္ ေလ့လာေရးအဖဲြ႔အား ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံတရားေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ ႀကီး Mr.Robert Pelik’anမွ ၅ ရက္ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ေန႔တြင္တြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

IMG_3060