ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ေအေအပီပီသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္

IMG_2569

ယေန႔ ၆ ဇြန္လ ၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ေကာ္မရွင္နာမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးယုုလြင္ေအာင္၊ ေဒါက္တာျမင့္ၾကည္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဖုုန္းၾကြယ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသူရေက်ာ္၊ လူ႔အခြင့္အေရးအရာရွိ ဦးရဲေနာင္လြင္တိုု႔ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း သုုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ေအေအပီပီ၏ ျပခန္းငယ္အား ၾကည့္ရႈျပီးေနာက္၊ ေအေအပီပီဖြဲ႔စည္းေပၚေပါက္လာပံု၊ ဖြဲ႔စည္းရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေအေအပီပီ၏ vision, mission, objectives၊ ေအေအပီပီ လက္ရွိလုုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ စသည္တိုု႔အား ေအေအပီပီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျပီး၊ က်န္ရွိေနေသာ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိစၥ၊ နိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တိုု႔ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္မည့္ အခန္းက႑မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

unnamed (5)