ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရံုး ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၆ ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

AAPP New Letterhead

ရက္စြဲ။  ။ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

၁) ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရံုး ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၆ အား မိမိတို႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ ေလးနက္စြာ ေထာက္ခံႀကိဳဆို လိုက္ပါသည္။

၂) ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ၿပီး အမႈရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးသည္ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရ၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္း သံုးသြယ္အနက္ အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း ႏွစ္သြယ္ျဖင့္ ဦးစြာႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိပါသည္။

၃) ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို ေလးစားတန္ဘိုးထားၿပီး ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ဤေၾကညာခ်က္သည္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ျပည္သူ႔အစိုးရအား ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို အျပည့္အ၀ ရရွိေစမည့္ ေၾကညာခ်က္ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွလည္း ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေနမည္ျဖစ္သည္။

၄) မိမိတို႔  ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ စုေဆာင္းရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၂၁ ဦးႏွင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ားမွာ ၄၁၄ ဦးရွိပါသည္။ ထိုစာရင္းသည္ မိမိတို႔ လက္လွမ္းမီသေလာက္စုေဆာင္းထားေသာစာရင္းျဖစ္၍ ထို႔ထက္ပိုႏိုင္ပါသည္။

၅) ေထာင္ဒဏ္က်ခံၿပီးေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသူ အားလံုး ႏွစ္သစ္တြင္ အျမန္ဆံုးျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာလိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔ ေအေအပီပီအေနႏွင့္ အေလးအနက္ ယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ပါ၀င္လာႏိုင္ေရး၊ ေနာင္အခါ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမရွိေစရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုအား အက်ိဳးမျပဳေသာ၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို စိစစ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို အျမန္ဆံုးျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းျပည္ျပင္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား အမိျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျပန္လာႏိုင္ေရး ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္ရန္လည္း မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားလိမ့္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္မိပါသည္။

၆) ထိုသို႔ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း မိမိတို႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုၿပီး မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ က႑မ်ားတြင္ အစြမ္းကုန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳအပ္ပါသည္။

 

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

ဆက္သြယ္ရန္။  ။ ကိုတိတ္ႏိုင္ (အတြင္းေရးမႈး)              +၆၆(၀) ၈၁ ၂၈၇ ၈၇၅၁

ကိုဘိုၾကည္ (တြဲဘက္အတြင္းေရးမႈး)    +၉၅(၀) ၉၄ ၂၅၃၀ ၈၈၄၀

AAPP Statement on State Counselor Office statement